Search form

Marcos 7:28

28Ay nán tu babay ya summungbát, “Kurug yán Apu, may daya átu, ay kanan da mà pe daya bugta daya annánà kiya sídung tebol da,” nán na.