Search form

Marcos 7:37

37Ay ngámin datu nakagìna kitu dámag, ay pinagballà da nga nán da, “Napiya ngámin daya kuk-kuwaan na,” nán da. “Ta oray bangngag se tápap, ay pakagìnaan na se paguniyan na ka napiya,” nán da.