Search form

Marcos 7:4

4Ay se páda na pe kadaya gatángan da kadaya sininda, ay akkan da makkán nu akkan munna nga mabguwán. Ay adu pikam daya gagángay datu mannákam da nga pà-pàgan da, ummán kiya aggalinsaw kadaya akap, se aggúgát da kadaya aglutuwán da se datu aruminta da nga bága.)