Search form

Marcos 8:13

13Ay tútu nagtakay da kammin kitu biray se da panáwan da, ay seda mawe ka dammáng natu pisung.