Search form

Marcos 8:14

Ya Pamalbád daya Pariseo

(Mat 16:5-12)

14Ay kane din na atán da ngin kitu dammáng, ay nadamdam da nga naligpanán da ya nagbálun ka sinápay, ay tang-tangabukal tu atán kaggída kitu biray da.