Search form

Marcos 8:17

17Ngamay nammuwán ne Jesus tu kinagi da. Ay tútu nán na kaggída, “Tura nu pagbàbànánan ya áwan nakapangitúgut kadakayu ka sinápay? Akkan kayu agpà makaaw-áwat pikam ta! Kumulnit pe yin daya ur-uray nu ta?” nán na.