Search form

Marcos 8:2

2“Makalakkán nà kadedi ya tolay ta tallu nga algaw da ngin na nebul-bulun kadàtada, ay áwan da nga kanan.