Search form

Marcos 8:22

Tu inammakasingan ne Jesus kitu iBetsaida

22Ay kane atán da ngin ka Betsaida, ay uwad da tolay ya nangilbet ka kúláp ke Jesus, ay nakim-imallà da kaggína nga immán na din.