Search form

Marcos 8:27

Tu inangngagi ne Pedro nu iinna kurug ge Jesus

(Mat 16:13-20; Luc 9:18-21)

27Ay netul-túluy de Jesus se datu tù-tùgúdán na tu nagdal-dalen ta mawe da ka íli Cesarea nga sakúpan na Filipos. Ay kaggída nga magdal-dalen, ay sinaludsúdán ne Jesus da nga nán na, “Iinna ngà kanu wa nán daya tolay?” nán na.