Search form

Marcos 8:28

28Ay tútu nán da nga summungbát, “Nán daya duddúma nga ikaw kanu tu Juan na marammawtisár. Ay e Elias ka kanu wa nán daya duddúma. Ay nán pe daya duddúma nga isa ka nga pagbàbànánan ne Dios kitun nga linumtu,” nán da.