Search form

Marcos 8:3

3Ay nu papannan kuda nga sibbibisin, ay get mullaullap da kiya dálen. Adayyu pe din ya naggayatán daya duddúma,” nán na.