Search form

Marcos 8:32

32Ay kinagi na tutu wala yán nga akkan na nepà-pàlíli. Ay tútu inaptán ne Pedro we Jesus nga neadudduwa kitu ad-adayyu se na lùsawan.