Search form

Marcos 8:36

36Ata áwan wayya nga magun-gun-ud naya isa nga tolay oray nu kuw-kuwa na ya ngámin na atán kídi ya kalawagán, nu killotán na ya pakabiyágan na ka áwan panda.