Search form

Marcos 8:38

38Ay nu kìpattán nà ya isa nga tolay se iya bàbànán ku kiya pagad-aduwán daya maragbásul se áwan angngurug ga tolay, ay kìpattán ku pe, iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay, nu umbet tà a sittuturáy kiya turáy ne Dios nga Ama ku. Ay kiyán na ilalbet ku ay kabul-bulun ku daya anghel ku,” nán na.