Search form

Marcos 9:1

1Ay se na la nán kaggída, “Ay kurug idi nga kagiyan ku kadakayu, nga atán da kadakayu kídi ya akkan matay panda kiya akasingan da kiya naturáy nga angngituráy ne Dios,” nán na.