Search form

Marcos 9:10

10Ay díkod kinurug da tu kinagi na, ngamay nagsisinnaludsúdán da kampela ngin nin tu sarut natu mepanggap kitu ilaltu na kammin.