Search form

Marcos 9:13

13“Ngamay kagiyan ku kadakayu wa inumbet tin tu Elias, ay kinuwa da ngala kaggína tu piyán da nga ummán kitu nán natu nesur-súrát panggap kaggína,” nán na.