Search form

Marcos 9:14

Tu nammabílag ne Jesus kitu an-anà a magkangkang

(Mat 17:14-21; Luc 9:37-43a)

14Ay kane makadatang da kitu giyán datu duddúma nga tù-tùgúdán na, ay adu datu tolay ya nasingan da kitúni, ay uwad da pe ya maragtùgud ki lintag nga makisuw-suwáy kadatu tù-tùgúdán na.