Search form

Marcos 9:17

17Ay uwad isa kadatu tolay ya nagkuna nga, “Misturu, nilbet ku kikaw ya an-anà ku wa laláki ta nagunggán áran, nga ittu ya namagúmal kaggína.