Search form

Marcos 9:26

26Ay tútu nakapáuy tu áran se na pinagkangkang tu an-anà se la nga nagtálaw, ay ummán tutu wala ka innát tu an-anà. Ay tútu nán datu duddúma nga, “Natay!” nán da.