Search form

Marcos 9:28

28Ay kane uwad de Jesus kitu balay yin, ay tittu da ngin se datu tù-tùgúdán na. Ay nagsaludsud da kaggína nga nán da, “Taanna, tura mi akkan mapatálaw tu áran?” nán da.