Search form

Marcos 9:30

Ipakammu manin ne Jesus ya pannakatay na

(Mat 17:22-23; Luc 9:43-45)

30Ay nagtálaw da kitúni nga giyán, ay nanalen da ka Galilea. Ay akkan piyán ne Jesus nga atán makammu kitu giy-giyán na,