Search form

Marcos 9:31

31áta piyán na nga suruwán datu tù-tùgúdán na. Ay nán na kaggída, “Ipatiliw dà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay. Patayan dà, ngamay kiya mekàlu wa algaw ay lumtu wà kammin,” nán na.