Search form

Marcos 9:37

37“Nu iinna ya mamatag kídi ya an-anà gapu kiya angngurug na kiyà, ay bíláng iyà ya pinatag na. Ay daya mamatag kiyà, ay akkan nala nga iyà ya pinatag da, nu di pe iya nangibon kiyà.”