Search form

Marcos 9:38

Pumane kadàtada ya akkan na kumagúra kadàtada

(Luc 9:49-50)

38Ay nán tu Juan ke Jesus, “Apu, nakasingan kami ka tolay nga magusár ki ngágan mu nga magpatálaw ka áran kadaya naar-aránan na tolay, ngamay pinongát mi ta akkan tada mà kabulun,” nán na.