Search form

Marcos 9:7

7Ay se da la naangpán, ay uwad úni ya nagìna da nga naggayát kitu angap, nga nán na, “Tú idi ya An-anà ku wa pà-pàgan ku. Manggìna kayu kaggína,” nán na.