Search form

Mateo 1:1

Datu naggap-gapuwánan ne Jesu-Cristo

(Luc 3:23-38)

1Tú idi ya gin-ginnápuwán se naggay-gayatán ne Jesu-Cristo wa gaka natu David. Ay tu David, ay gaka natu Abraham.