Search form

Mateo 1:19

19Ay tútu linam-lammat na nga maddi yin ke Maria. Ngamay ya piyán na, ay akkan na nga ipak-pakammu ka sabáli tolay ya aggadi na. Ata oray nu maragtungpál kadaya lin-lintag, ay lùsawan na nga meap-appat te Maria.