Search form

Mateo 1:23

23“Mapabùsit ya isa nga babbalásang. Ay magan-anà ka isa nga laláki. Ay mengagánan ka Emmanuel,” nán na. (Ya sarut naya Emmanuel, ay inumbet nge Dios kadàtada.)