Search form

Mateo 10

Tu nangngibon ne Jesus kadatu tù-tùgúdán na nga magbàbànán

(Mar 6:7-13; Luc 9:1-6)

1Ay inayabán ne Jesus datu sangapúlu se duwa nga tù-tùgúdán na, ay se nada iddán ka turáy da nga mamatálaw kadaya ar-áran se niddán nada pe ka pannakabalin da nga mangágas kadaya ngámin na sin-sinakit se sad-sadúra. 2Ay tú dedi datu ngag-ngágan datun na sangapúlu se duwa nga tù-tùgúdán na. Munna nge Simon na nengágan da pe ka Pedro, nge Andres nga wagi na, de Santiago se Juan na magwagi nga annánà ne Zebedeo. 3Nge Felipe, nge Bartolome, nge Tomas, ay se nge Mateo nga magpab-pabáyad ka buis. Nge Santiago nga an-anà ne Alfeo, nge Tadeo, 4nge Simon na nepangágan da pe ka Cananeo, se tu Judas Iscariote nga ittu tu namatiliw ke Jesus.

5Ay binílin ne Jesus dedi ya sangapúlu se duwa. Nebon nada nga magbàbànán. Ay tú idi tu bílin na kaggída, “Akkan kayu wa maw-awe kiya íli daya akkan Judyu, se kadaya iSamaria. 6Ngamay mawe kayu wala kadaya iIsrael la árig karneru wa nagaw-awagwag. 7Ay mawe nu ibàbànán kaggída ya napiya nga dámag. ‘Tagay yin ya angngituráy ne Dios,’ nán nu. 8Pabilgan nu daya magtatakit se mamaltu kayu pe kadaya natay, ay se mangágas kayu pe kadaya maglappang. Ay magpatálaw kayu pe kadaya áran kadaya naar-aránan. Awan nu wa binayádan kiya kabailán nu wa mangwa kadayán, ay túya akkan kayu pe ya makitangdán kadaya kuwaan nu,” nán na. 9“Akkan kayu wa magtag-tagipirà oray isa nga sintábu. 10Ay akkan kayu pe ya magtagiannupútán se magtagiaglilíyán. Ay akkan kayu wa magtagisapátus onu magtagitàdukud. Ata daya pagubraán nu daya makammu kadaya masápul nu.

11Ay nu dumatang kayu kadaya il-íli se daya babbabalay, ay sumápul kayu ka mayát ta manangaíli kadakayu. Ay mepagyán kayu kaggída panda kiya agtálaw nu kiyán na íli. 12Ay nu lumnà kayu kiya balay da, ay nán nu, ‘Napiya din ya ur-uray nu wa tangabalay,’ nán nu. 13Ay nu sangailiyan dakayu daya bumalay, ay napiya kaggída, ngamay nu akkan, ay dakayu kampela ngin nin ya magkapiya kiya kagiyan nu. 14Ay nu rán nala nga atán balay onu íli ya mangagáwa kadakayu onu akkan manggìna kadakayu, ay sap-sapuwán nu daya tápù kadaya bingil nu+ se kayu wala magtálaw kiyán na balay onu íli. 15Ay ikagì kadakayu wa kurug ga an-annung na kam ya ammánis ne Dios kadaya iSodom se iGomorra ngam ya ammánis na kadaya tolay kiyán na íli,” nán ne Jesus.

Daya umbet ta kapal-palakkán

(Mar 13:9-13; Luc 12:12-17)

16“Dam-damdamman nu wa árig nu daya karneru wa ipàrob ku kadaya alsádu nga ul-ulolag ga magasikkán kaggída. Ay túya magsírib kayu nga ummán kadaya idaw, ay se magdínang kayu nga ummán kadaya kalapáti. 17Ay taronan nu dayán na nadakè a tolay áta tú dayán daya mangippan kadakayu kadaya pagbustigarán da kadaya sinagoga da, ay se dakayu pe ya sap-saplit. 18Ay ippan dakayu pe kadaya gubernador se kadaya à-ári nga pabustigár gapu kiyà. Ay ikagi nu daya kurug mepanggap kiyà kaggída, ay se kadaya akkan Judyu. 19Ay kiya angngipabustigár da kadakayu, ay akkan nu wa paglídug nu nágan daya kagiyan nu onu mapaanna ya angngagi nu. Ata daya masápul la kagiyan nu, ay mepakammu da ngala ngin nu itu oras na. 20Ay akkan nu wayya nga uray kampela ngin nin ya ikagi nu, áta ya Ispiritu ne Dios nga Ama nu ya makin-úni kadaya iúni nu.

21Ay papatay pe daya tolay daya wawwági da kampela ngin nin. Ay ittu pe ya kuwaan daya ama kadaya an-annánà da. Ay kalùsawan daya annánà daya mannákam da se dada papatay. 22Ay kalùsawan dakayu daya tolay gapu kiya angngurug nu kiyà. Ngamay ngámin daya maketurad kiyán panda kiya panda na, ay tú dayán daya meráman kiya pangiturayán ne Dios. 23Ay nu pal-palakkan dakayu kiya isa nga íli, ay magalit kayu kiya isa. Ata kagiyan ku tutu wala kadakayu nga akkan nu pikam ma nangngayán daya ngámin na il-íli kídi Israel, ay atán nà kammin nin nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay.”

Ya rabbang na nga ikansing ta

(Luc 12:2-7)

24“Ya magsur-súru, ay akkan wayya nga nangátu may iya mangisúru kaggína. Ay ummán pe ya asassu, akkan wayya nga nangátu may iya apu na. 25Annung na nga mepáda ya magsur-súru kiya mangisúru kaggína, ay ummán pe kiyán kiya asassu se ya apu na. Ay díkod nu Beelzebub ya agpangágan daya tolay kiyà nga Apu nu, ay innanamán nu wa natù-turù ya pamàyanán da kadakayu ta pasúrut takayu wala.

26Ay túya akkan kayu wa magansing kaggída, áta áwan wayya nesir-sirù a di mepassingan, ay áwan pe ya akkan da ipak-pakammu wa di mepakammu. 27Ay ngámin daya isur-súrù kadakayu kampela ngin nin se daya iar-aratát ku, ay ibàbànán nu kadaya ngámin tolay. 28Ay akkan kayu wa makan-ansing kadaya magasippatay kadakayu, áta tittu ya baggi ya mabaal da nga patayan. Akkan da nga mapatay ya kaduduwa nu. Ay ya rabbang na nga ikansing nu, ay ya atán pannakabalin na nga mamatay se mangiimpiyernu. 29Daya ballit, ay akkan da nga nabanor, áta makagátang ta ka duwa kaggída ka busait tala. Ngamay áwan mà kaggída ya matay nu akkan na uray ne Dios nga Ama nu. 30Ay oray ya abù nu, ay ammu na ya bíláng na, áta am-ammu nakayu pànang. 31Ay túya akkan kayu wa magansing ta napà-patag kayu kaggína may oray adu kadayán na an-anù. Awan màwa kadakayu wa akkan na uray ne Ama,” nán na.

Daya mangituláyaw kiya akiapu da ke Jesus

(Luc 12:8-9)

32“Ay ngámin daya mangipakammu kadaya tolay nga iyà ya Apu da, ay tú dayán daya ikagì nga tolay ku ke Ama nga atán ka lángit. 33Ngamay nu iinna ya mangituláyaw kiyà kadaya tolay, ay rabbang na nga ituláyaw kuda pe kiya Amà nga atán ka lángit.”

Ya agsisibna daya tolay ka uray

(Luc 12:51-53; 14:26-27)

34“Akkan nu nán nga ya gapu naya nelalbet ku, ay mangidde ka napiya nga panagbubúlun daya ngámin tolay. Ata ya nelalbet ku, ay ittu ya panggayatán daya tolay nga magsisibna ka uray. 35Ata gapu kiya nelalbet ku, ay màwa nga:

Ya an-anà a laláki ay kaguráan na ya ama na, ay se ya an-anà nga babay ay kaguráan na pe ya ina na, ay se magkagúra pe daya magkatugángan na babbay. 36Ay màwa pe, nga ya kagúra naya isa nga tolay, ay daya akkobung na kampela ngin nin.

37Ay akkan rumbang nga makiapu kiyà daya tolay ya tú dala pà-pàgan daya ama da se ina da may iyà. Ay ummán pe kadaya tolay ya pà-pàgan da daya annánà da may iyà. 38Ay akkan pe rumbang nga makiapu ya isa nga tolay kiyà nu akkan na nga iturad daya kapal-palakkán na gapu kiyà se nu akkan na mebulun peyang kiyà. 39Ay daya magkikenga kiya biyág da kídi ya kalawagán, ay killotán da ya biyág ga áwan panda. Ay daya makiránud gapu kiyà, ay tú dayán daya middán ka biyág ga áwan panda.”

Ya tangdán daya manangaíli kadaya nebon ne Jesus

(Mar 9:41)

40“Ay nu iinna ya manangaíli kadakayu, ay bíláng iyà ya sinangaíli da, ay daya manangaíli kiyà, ay bíláng nga sinangaíli da ya nangibon kiyà. 41Ay daya manangaíli kiya pagbàbànánan ne Dios gapu ta ammu da nga pagbàbànánan ne Dios da, ay mepáda ya tangdán da kitu tangdán tu pagbàbànánan ne Dios. Ay ummán pe kadaya manangaíli kadaya namáru wa tolay gapu ta ammu da nga namáru da, ay mepáda ya tangdán da kiya tangdán tu namáru wa tolay nga sinangaíli da. 42Ay oray iinna ya sumeng kadaya áwan sáasáad da tolay ku, oray ya mangidde ka danum mala kaggída, ay akkan wayya nga di magun-gunaán,” nán na.