Search form

Mateo 10:11

11Ay nu dumatang kayu kadaya il-íli se daya babbabalay, ay sumápul kayu ka mayát ta manangaíli kadakayu. Ay mepagyán kayu kaggída panda kiya agtálaw nu kiyán na íli.