Search form

Mateo 10:15

15Ay ikagì kadakayu wa kurug ga an-annung na kam ya ammánis ne Dios kadaya iSodom se iGomorra ngam ya ammánis na kadaya tolay kiyán na íli,” nán ne Jesus.