Search form

Mateo 10:16

Daya umbet ta kapal-palakkán

(Mar 13:9-13; Luc 12:12-17)

16“Dam-damdamman nu wa árig nu daya karneru wa ipàrob ku kadaya alsádu nga ul-ulolag ga magasikkán kaggída. Ay túya magsírib kayu nga ummán kadaya idaw, ay se magdínang kayu nga ummán kadaya kalapáti.