Search form

Mateo 10:21

21Ay papatay pe daya tolay daya wawwági da kampela ngin nin. Ay ittu pe ya kuwaan daya ama kadaya an-annánà da. Ay kalùsawan daya annánà daya mannákam da se dada papatay.