Search form

Mateo 10:24

Ya rabbang na nga ikansing ta

(Luc 12:2-7)

24“Ya magsur-súru, ay akkan wayya nga nangátu may iya mangisúru kaggína. Ay ummán pe ya asassu, akkan wayya nga nangátu may iya apu na.