Search form

Mateo 10:27

27Ay ngámin daya isur-súrù kadakayu kampela ngin nin se daya iar-aratát ku, ay ibàbànán nu kadaya ngámin tolay.