Search form

Mateo 10:34

Ya agsisibna daya tolay ka uray

(Luc 12:51-53; 14:26-27)

34“Akkan nu nán nga ya gapu naya nelalbet ku, ay mangidde ka napiya nga panagbubúlun daya ngámin tolay. Ata ya nelalbet ku, ay ittu ya panggayatán daya tolay nga magsisibna ka uray.