Search form

Mateo 10:39

39Ay daya magkikenga kiya biyág da kídi ya kalawagán, ay killotán da ya biyág ga áwan panda. Ay daya makiránud gapu kiyà, ay tú dayán daya middán ka biyág ga áwan panda.”