Search form

Mateo 10:40

Ya tangdán daya manangaíli kadaya nebon ne Jesus

(Mar 9:41)

40“Ay nu iinna ya manangaíli kadakayu, ay bíláng iyà ya sinangaíli da, ay daya manangaíli kiyà, ay bíláng nga sinangaíli da ya nangibon kiyà.