Search form

Mateo 10:41

41Ay daya manangaíli kiya pagbàbànánan ne Dios gapu ta ammu da nga pagbàbànánan ne Dios da, ay mepáda ya tangdán da kitu tangdán tu pagbàbànánan ne Dios. Ay ummán pe kadaya manangaíli kadaya namáru wa tolay gapu ta ammu da nga namáru da, ay mepáda ya tangdán da kiya tangdán tu namáru wa tolay nga sinangaíli da.