Search form

Mateo 10:42

42Ay oray iinna ya sumeng kadaya áwan sáasáad da tolay ku, oray ya mangidde ka danum mala kaggída, ay akkan wayya nga di magun-gunaán,” nán na.