Search form

Mateo 10:5

5Ay binílin ne Jesus dedi ya sangapúlu se duwa. Nebon nada nga magbàbànán. Ay tú idi tu bílin na kaggída, “Akkan kayu wa maw-awe kiya íli daya akkan Judyu, se kadaya iSamaria.