Search form

Mateo 11:11

11“Ay kagiyan ku kurug kadakayu nga kadaya ngámin tolay, ay áwan pikam neanà a mebíláng nga nangátu may e Juan na marammawtisár. Ngamay oray daya áwan sáasáad da meráman kadaya iturayán ne Dios, ay bíláng nga nangà-ngátu da may e Juan.