Search form

Mateo 11:16

16Ay nán na manin, “Nágan nád naya pangiarígán ku kadakayu wa tolay kídi ya al-algaw? Iárig takayu kadaya annánà kiya amuwág ga mepagkagkagu kadaya duddúma nga annánà. Ay nán da kadakayu daya kakagkagu nu.