Search form

Mateo 11:19

19Ay kane inumbet tà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay se yà a mepangán se maginum, ay nán nu manin nga, ‘Sinnan nu kod ya tolay kiyán! Maglin-linát se maging-inglaw!’ nán nu. ‘Bungguy na daya magpab-pabáyad ka buis nga nadakè se daya maragbas-básul,’ nán nu. Ngamay oray nu ummán, ay mepassingan na kurug ya kinasírib ne Dios gapu kadaya napiya nga mà-màwa,” nán ne Jesus.