Search form

Mateo 11:20

Datu tolay kadatu il-íli nga akkan mangur-kurug

(Luc 10:13-15)

20Ay se yala inal-alngán ne Jesus datu tolay kadatu il-íli nga nangipassingannán na kadatu adu wa nakas-kasdáaw wa kinuw-kuwa na. Ata akkan da nga nakappoli kadatu bas-básul da.