Search form

Mateo 11:23

23Ay dakayu pe nga iCapernaum, nu nán nu wa mepangátu kayu panda ka lángit, ay akkan! Ta merungsap kayu ka impiyernu! Ata nung kuma nu ka íli Sodom ya nangipassingannán ku kadatu nakas-kasdáaw wa nepas-passingan ku kadakayu, ay atán kuma kam tu íli Sodom ka panda kídi.