Search form

Mateo 11:27

27Ay nán manin ne Jesus, “Iyà ya nangipiyáran ne Ama kadaya ngámingámin. Ay áwan ya kurug ga makammu kiya An-anà nu di tittu we Ama, ay áwan pe ya kurug ga makammu kiya Ama, nu di iyà ala nga An-anà na se daya piyán ku wa pangipakammuwán kaggína.