Search form

Mateo 11:5

5“Daya kúláp ay makasingan da ngin, ay makadalen pe yin daya pílay, ay se naagásan pe yin daya maglappang. Makagìna pe yin daya bangngag, ay napaltu pe yin daya natay, ay se nebàbànán pe yin ya Napiya nga Dámag panggap ki angngituráy ne Dios kadaya nakal-allà.