Search form

Mateo 11:7

Tu nebàbànán ne Jesus panggap kitu Juan

(Luc 7:24-35)

7Ay kane likud da ngin, ay nagbàbànán ne Jesus kadatu adu wa tolay ka mepanggap ke Juan nga nán na, “Kitu inannatang nu ke Juan ka ir-ir-er, nágan natu nawe nu siningan? Datu pattáw wa sal-saluysoyán naya bal-báli?